ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال 1399

شماره داوطلبی / کد شناسایی :
کد ملی:

   

قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون: جهت ورود از شماره شناسنامه خود بجای شماره داوطلبی استفاده نمایید.
شماره شناسنامه و شماره ملی بدون صفر وارد شود.

تهیه شده توسط مرکز آمار ، اطلاعات و امور رایانه ای دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۷